Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка, cоціально-психологічний факультет
Кафедра соціальних технологій, Студентська соціальна служба для молоді ЖДУ

II Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2014)

Номінації:

з 1 лютого 2014 р. по 15 червня 2014 р.

Запрошуємо до участі у Конкурсі учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування. Кількість обраних для участі номінацій необмежена.

Положення про порядок проведення конкурсу:
 1. Загальні засади
  1. Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення молоді до науково-дослідницької роботи у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення й ін.
  2. Наукові роботи, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи.
  3. На Конкурс подаються самостійно підготовлені роботи (не більше 2-х авторів) з актуальних соціально-педагогічних проблем, які є дослідницькими за своїм характером, мають наукове або прикладне значення, апробовані у соціальній сфері чи застосовані у навчальному процесі. Роботи виконуються українською мовою.
  4. У Конкурсі можуть брати участь учні старшої школи (10-11 класи) та студенти вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

  Тур, терміни Зміст туру
  І тур – підготовчий
  1 березня – 15 квітня 2016 року
  Реєстрація участі у Конкурсі та розміщення робіт на сайті (інструкція у Додатку 1)
  ІІ тур – дистанційний
  15 квітня – 15 травня 2016 року
  Рецензування робіт, висвітлення їх на сайті та Інтернет-голосування
  ІІІ тур – очний
  Травень 2016 року (дата буде уточнена у запрошеннях)
  Науково-практична конференція з презентацією кращих робіт на базі кафедри соціальної педагогіки і педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка

 2. Керівництво Конкурсом
  1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює кафедра соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  3. До складу конкурсної комісії входять провідні науково-педагогічні працівники Житомирського державного університету імені Івана Франка, представники інших навчальних закладів, соціальних установ, громадських організацій тощо. Головою конкурсної комісії є ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка; заступником голови конкурсної комісії – проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  4. Терміни та порядок проведення Конкурсу затверджуються ректором Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  5. Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.
  6. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування, при потребі залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.
  7. На підставі рецензій конкурсна комісія визначає претендентів на перемогу в Конкурсі і запрошує їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.
  8. Оргкомітет конкурсу веде реєстр наукових робіт та розміщує їх на сайті Житомирського державного університету імені Івана Франка для інформування громадськості.
 3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсною комісією

  1. Інформація про зареєстровану роботу автоматично надсилається на електронну пошту адміністратора проекту. Він переглядає зміст, перевіряє, чи відповідає робота вимогам і дає згоду на публікацію роботи в Інтернет (допуск до конкурсу). Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, конкурсна комісія має право зняти її з участі у конкурсі.
  2. Оргкомітет конкурсу та конкурсна комісія організовує розгляд, рецензування робіт, публікацію їх на сайті та організацію голосування.
  3. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі рецензування, відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи та Інтернет-голосування. Конкурсна комісія на підсумковому засіданні голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення переможців у номінаціях (наукова робота, соціальний проект, соціальна реклама), гран-прі Конкурсу та учасників ІІІ туру (підсумкової науково-практичної конференції). За умови рівної кількості голосів, рішення приймає голова/заступник голови конкурсної комісії.
  4. Авторам кращих робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше, ніж за два тижні до її проведення), де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи.
  5. Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції його робота може бути нагороджена за рішенням конкурсної комісії.
  6. Конкурсна комісія для заохочення учасників може видавати сертифікат участі у Конкурсі, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами Житомирського державного університету імені Івана Франка та цінними призами.
  7. За результатами Конкурсу та відповідно до рішення конкурсної комісії може бути опублікований збірник конкурсних робіт.
  8. Конкурсні роботи, представлені на Конкурс, не редагуються і повертаються.
  9. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право використовувати і опубліковувати матеріали конкурсних робіт за умови збереження авторських прав.
 4. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій
  1. Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу створюється апеляційна комісія в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
  2. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка. Членами апеляційної комісії можуть бути предсавники Житомирського державного університету імені Івана Франка, інших вищих навчальних закладів, соціальних установ і громадських організацій.
  3. Зауваження, пропозиції та скарги щодо проведення Конкурсу можуть подаватися до апеляційної комісії протягом 10 робочих днів після проведення науково-практичної конференції та оголошення результатів її проведення. Матеріали розглядаються апеляційною комісією не пізніше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.
  4. Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом.
  5. Рішення апеляційної комісії є остаточним.
 5. Фінансування конкурсу
  1. Витрати на проведення І туру Конкурсу здійснюються за рахунок кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерної Житомирського державного університету імені Івана Франка з числа залучених коштів, а також за рахунок позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел.
  2. Матеріально-технічне забезпечення ІІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок організаційних внесків учасників. Витрати на проїзд та проживання учасників ІІІ туру (науково-практичної конференції) здійснюються за їх рахунок або рахунок організацій, що направляють їх для участі у Конкурсі.
Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:

Саух Петро Юрійович - ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор

Заступник голови оргкомітету:

Сейко Наталія Андріївна - проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор

Члени оргкомітету:

Журавльова Лариса Петрівна - декан соціально-психологічного факультету, доктор психологічних наук, професор

Коляденко Світлана Миколаївна - завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук, доцент

Технічний секретар оргкомітету:

Белла Левонівна Антонян-Шевчук - старший лаборант кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Конкурсна комісія:

Голова конкурсної комісії:

Саух Петро Юрійович – ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор;

Заступник голови конкурсної комісії:

Сейко Наталія Андріївна – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор;

Члени конкурсної комісії:

Журавльова Лариса Петрівна – декан соціально-психологічного факультету, доктор психологічних наук, професор

Лісова Світлана Валеріївна – директор Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука, доктор педагогічних наук, професор

Дороніна Тетяна Олексіївна – в.о. завідувача кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктор педагогічних наук, професор

Пєша Ірина Василівна – завідувачка відділу соціальних інноваційних технологій Державного інституту сімейної та молодіжної політики, кандидат педагогічних наук, доцент;

Лях Тетяна Леонідівна - доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

Тимчук Людмила Іванівна – в.о. завідувача кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент;

Коляденко Світлана Миколаївна – завідувачка кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук, доцент;

Павлик Надія Павлівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук;

Мишківська Вероніка Михайлівна – голова Житомирської обласної асоціації фахівців соціальної сфери;

Секретар оргкомітету Конкурсу:

Белла Левонівна Антонян-Шевчук – старший лаборант кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності.

Номінації та наукові роботи:

Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику

Соціальні проекти

Соціальна реклама